223 Audycja - Rymcerze

Bęsiu i DJ Yonas wrócili ze Stanów Zjednoczonych i w Gospel Boxie opowiadają co spotkało ich za Oceanem. RYM­cerze pole­cieli do USA na zaprosze­nie pol­s­kich księży. Odwiedzili m.in. Miami, Los Angeles i Chicago. Pod­czas trzech tygodni prowadzili spotka­nia, dzielili się swoimi his­to­ri­ami walki z uza­leżnie­niem od narko­tyków i zachę­cali do odważnego wprowadza­nia życiowych zmian. Tak, aby każdy ze słuchaczy żył z pasją, wiarą i poczu­ciem spełnienia. Znaleźli także czas na zwiedzanie. Zobaczyli między innymi Wielki Kanion i Las Vegas. Odwiedzili Phoenix, gdzie uczestniczyli w ogromnym koncercie hip-hopowym o charakterze chrześcijańskim.

– Przesłanie „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia” trafiło do naszych rodaków w USA. To niesamowite! Wyjazd trak­tu­jemy jak wyjątkowy prezent od Boga. To przywilej, że mogliśmy zaprezen­tować, co się dzieje w Polsce i jak docier­amy do młodzieży — mówi Jonatan Blank (Dj Yonas)

 

— Wyjazd był spełnie­niem naszych marzeń. Ludzie i miejsca są dla nas inspiracją, by Boże dzieło trwało w naszej muzyce. Nakrę­cil­iśmy teledyski z rap­erami chrześ­ci­jańskimi, z którymi współpracu­jemy m.in. z BlessEd i Nature. Byliśmy na kon­cer­cie świa­towych rap­erów Lecrae i Andy Mineo w Phoenix. Dotar­liśmy do Hol­ly­wood, widzieliśmy Wielki Kan­ion. W tym roku również chcielibyśmy zaw­itać do USA – opowiada Łukasz Bęś (Bęsiu) 

 

Po przy­locie, rap­erzy są gotowi ruszać do kole­jnych szkół z pro­jek­tem profilaktycznym „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”. O tym projekcie opowiedzą szczegółowo w kolejnej audycji. Do tej pory, odwiedzili prawie 30 warsza­wskich szkół (gim­nazja, licea, tech­nika, młodzieżowe ośrodki socjoter­apii) i dotarli do ponad 10 tys. uczniów. Cały czas można zapraszać RYM­cerzy do szkół. Spotka­nia w warsza­ws­kich szkołach w roku szkol­nym 2013/2014 są dar­mowe. 

  

Skład RYM­cerze tworzą DjY­onas i Bęsiu, dwaj przy­ja­ciele, którzy grają ze sobą od 8 lat. Poz­nali się na Slot Art Fes­ti­val. Do tej pory nagrali 7 wspól­nych płyt.  W tym roku ukaże się kole­jny krążek BÓG PONAD HAJS RYM­cerzy oraz NOWY JA Dj’a Yonasa. W roku szkol­nym 2013/2014 z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary prowadzą pro­jekt „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia” skierowany do uczniów szkół śred­nich.