Peter & Jacob na Wembley?

Duet Peter & Jacob został zgłoszony do konkursu „Top Music Wembley”. Jeśli zwyciężą zagrają na londyńskiej „Wembley Arena” obok Edyty Górniak, Kamila Bednarka i Zakopower. Koncert już 19 kwietnia 2015 r . Głosy można oddawać na stronie internetowej http://wembley.onet.tv/peter-and-jacob.

Zespoły do konkursu można zgłaszać do 25 marca. Ko­mi­sja kon­kur­so­wa z 20 wy­stę­pów, które otrzy­ma­ły naj­więk­szą licz­bę gło­sów od­da­nych przez użytkowni­ków wy­bie­rze zwy­cięz­cę. Poza wy­stę­pem na­gro­da obej­mu­je bi­le­ty lot­ni­cze klasy eko­no­micz­nej War­sza­wa-Lon­dyn -War­sza­wa oraz dwa noc­le­gi w Lon­dy­nie. Wylot w dniu 18 kwiet­nia 2015.

Top Music We­mbley to fe­sti­wal pol­skiej mu­zy­ki w Lon­dy­nie. W le­gen­dar­nej We­mbley Are­nie wy­stą­pią naj­po­pu­lar­niej­sze gwiaz­dy pol­skiej mu­zy­ki. Obok sie­bie na jed­nej sce­nie staną mu­zy­cy mło­de­go po­ko­le­nia, jak Mar­ga­ret, Syl­wia Grzesz­czak, Kamil Bed­na­rek czy Dawid Kwiat­kow­ski oraz do­świad­czo­ne piosen­kar­ki i wo­ka­li­ści (Edyta Gór­niak, Pa­try­cja Mar­kow­ska, An­drzej Pia­secz­ny). Usły­szy­cie także ze­spo­ły Za­ko­po­wer, LemOn i Bra­cia.

Peter and Jacob czyli duet gitarzysta Piotr Szumlas i wokalita Jakub Zaborski. Piotr pochodzi z Kłomnic, wsi położonej na północ od Częstochowy, natomiast Jakub z miasteczka Szczekociny. Jak sami mówią „trafili na siebie w Internecie w 2012 r. dzięki serwisowi YouTube, przeglądając swoje amatorskie nagrania muzyczne„. Po jakimś czasie zdalnego tworzenia muzyki zdecydowali się na udział w 5. edycji Must Be The Music – Tylko Muzyka w której zaprezentowali swoje autorskie kompozycje („Emotions”, „W ciszy” i „Miss You”) i ku swojemu zdziwieniu – wygrali.